polityka prywatności

dane osobowe w Smartney Sp. z.o.o.

podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z Twoim wnioskiem o pożyczkę i/lub umową  pożyczki poniżej przedstawiamy zasady ochrony tych danych, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO).

administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Smartney sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738 („Smartney”).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych przez Smartney lub niniejszego dokumentu, możesz skontaktować się z nami pod adresem do korespondencji: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa lub adresem e-mail: iod@smartney.pl
Jeżeli zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy pożyczki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako ich administrator. Podmioty, za pośrednictwem których zawarłeś z nami ową umowę będą przetwarzać Twoje dane na zasadzie powierzenia (przy czym niezależnie od powierzenia mogą pozostać administratorem danych w zakresie, w jakim np. wyraziłeś/aś im na to zgodę).

inspektor ochrony danych

Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Możesz się z nim skontaktować:
•   pod adresem email: iod@smartney.pl
•   pod numerem telefonu: +48 508 047 098
•   pod adresem pocztowym: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane przez Ciebie w ramach wniosku o udzielenie pożyczki. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę i zawarcia umowy.
Przetwarzamy również Twoje dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich, w tym spółek z grupy kapitałowej do której należy Smartney, Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, podmiotów będących uczestnikami Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej administrowanej przez CRIF Sp. z o.o. oraz ze źródeł powszechnie dostępnych w szczególności z baz i rejestrów PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, KRS, CEIDG, REGON, Obejmuje to dane dotyczące Ciebie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej, dawnych i obecnych zobowiązań, Twojego zatrudnienia oraz dochodu.
W przypadku, jeśli weryfikacja Twojego wniosku następuje w oparciu o usługę dostępu do informacji o rachunku, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam na Twój wniosek przez podmiot świadczący Ci usługę dostępu do informacji o rachunku. Są to dane osobowe identyfikujące Ciebie, Twój rachunek bankowy (w szczególności dane określające imię, nazwisko i PESEL, numer i serię dowodu posiadacza rachunku, datę założenia rachunku, numer rachunku), a także dane osobowe zawarte w jego historii, w tym dane dotyczące poszczególnych transakcji, obejmujące w szczególności datę i czas, drugą stronę, tytuł oraz kwotę transakcji przeprowadzonej na rachunku.
W związku z Twoją aktywnością w serwisie internetowym Smartney, dostępnym pod adresem www.smartney.pl przetwarzamy również dane osobowe obejmujące adres IP, Twój login oraz informacje, takie jak: typ i wersję systemu operacyjnego lub przeglądarki, którymi się posługujesz, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki i rodzaje czcionek, zainstalowane na urządzeniu, którego używasz, ustawienia strefy czasowej, czas i miejsce wizyt w serwisie internetowym, informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach, dane o rozdzielczości ekranu 

cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
1.    związanych ze świadczeniem naszych usług:

1)    przedstawienia naszej oferty, rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę  oferowaną przez nas , w tym w imieniu i na rzecz spółek z naszej Grupy Kapitałowej i podmiotów współpracujących  (art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
2)    zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3)    realizacji zawartej umowy np. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO)

2.    realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa: dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 
3.    dochodzenia roszczeń, wynikających z udzielonej Ci pożyczki,  rozpatrywania reklamacji i w  celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
4.    marketingowych, w tym również w celu przekazywania Ci informacji dotyczących produktów i usług naszych Partnerów, w tym spółki z naszej Grupy Kapitałowej – w zależności od udzielonej zgody. Możemy w tym celu stosować profilowanie. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy udostępnić Twoje dane naszym Partnerom również w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W zakresie, w jakim Twoje dane przekazujemy uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej administrowanej przez CRIF Sp. z o.o., przekazanie danych tym podmiotom następuje w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzielenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, jednak w związku ze stosowanymi przez Smartney środkami oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego oraz zapobiegania i wykrywania nadużyć jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki i zawarcia ze Smartney umowy pożyczki.
 

odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które są uprawnione do żądania tego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także innym organom władzy publicznej w zakresie realizowanych przez nie uprawnień.

Twoje dane możemy udostępniać również innym podmiotom:

 1. tym, które świadczą na rzecz Smartney usługi, niezbędne do udzielenia i obsługi pożyczki, w tym pośrednikom kredytowym i podmiotom, którym zlecamy dokonywanie analiz w zakresie oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, analiz prowadzonych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć; usługi windykacyjne, marketingowe, pocztowe. W tych celach Twoje dane przekazujemy również innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Smartney.
 2. b) w przypadku, jeśli ocena Twojego wniosku następuje w oparciu o świadczoną Ci usługę dostępu do informacji o rachunku, Twoje dane udostępniamy Kontomatik Sp. z o.o.
 3. c) w związku z oceną zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego, a także w związku z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć, Twoje dane osobowe przekazujemy w oparciu o Twoje upoważnienie również do Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, z którymi Smartney współpracuje a także uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wskazanym na www.smartney.pl, którą administruje CRIF Sp. z o.o.
 4. d) Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane możemy udostępniać naszym Partnerom.

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego oraz w celach marketingowych. 
Zwiększa to efektywność procesu i skraca czas podejmowania decyzji, a także stanowi zabezpieczenie procesu przed błędem ludzkim i przed ryzykiem niespłacenia pożyczki.
W przypadku, jeśli wydana w ten sposób przez Smartney decyzja pożyczkowa byłaby negatywna, przysługuje Ci prawo odwołania od tej decyzji do Smartney i uzyskania interwencji ludzkiej ze strony pracownika Smartney, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Twoje odwołanie rozpatrzone zostanie przez zespół Smartney.

czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny na wypełnianie zobowiązań umownych wobec Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania. 
W przypadku zawarcia umowy pożyczki, dane otrzymane od innych instytucji pożyczkowych przetwarzane przez nas w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, przechowujemy do czasu wykonania przez Ciebie Twoich zobowiązań, a przez okres dłuższy - tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego. W takim przypadku dane przetwarzane mogą być przez okres 5 lat po wygaśnięciu Twoich zobowiązań wobec Smartney.
Twoje dane osobowe dotyczące Twojej tożsamości, a także treści zawartej umowy pożyczki i jej wykonania mogą być przez nas przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, Twoje dane osobowe w zakresie objętym zgodą przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Smartney przysługują Ci różnorodne uprawnienia.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do Smartney z pytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie Twoich dane przetwarzamy i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu do danych możesz również zapytać m.in. o to, komu udostępniamy Twoje dane, jak długo planujemy je przechowywać, o przetwarzanie Twoich danych osobowych, które wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

Przysługuje Ci prawo żądania sprostowania Twoich danych. Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli jednak okaże się, że jest inaczej, przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

Przysługuje Ci prawo ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Twoich danych. Oznacza to, że w przypadkach określonych przez przepisy prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania lub by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte.

Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, jeśli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną zgodę. Udzielenie zgody – podobnie jak podanie danych – jest dobrowolne, choć bez jej wyrażenia nie będziesz otrzymywać od Nas komunikatów marketingowych, nie będziemy również mogli lepiej dopasować propozycji i ofert do Twoich potrzeb. Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Możesz cofnąć zgodę informując nas o tym pismem wysyłając go na adres Smartney ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa lub poprzez e-mail przesłany na adres iod@smartney.pl 

W przypadku zgody obejmującej przetwarzanie Twoich danych dla celów marketingowych i przekazywanie ich podmiotom trzecim, zgodę możesz cofnąć również korzystając w tym celu z linku zawartego w każdej przesłanej Tobie przez nas informacji handlowej. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Smartney (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania dokonywanego w oparciu o tę podstawę. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez Smartney dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Przysługuje Ci prawo przenoszenia danych. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś Smartney i które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy pożyczki lub w celu niezbędnym do wykonania umowy pożyczki, zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony. Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu ochrony danych osobowych.

bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Stosujemy również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Ciebie.

klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej S.A.

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza,  że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Z Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1)    w celu udostępnienia przez BIK do Smartney Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową,  dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2)    w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów. 
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 

Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
 

Źródło pochodzenia danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, 

o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.